sort proizvodi

Васпитни рад

Домови ученика представљају васпитно-образовне институције намењене ученицима који се школују и живе ван свог места боравка, односно изван родитељског/старатељског дома. Ове установе реализују по свему особен васпитно-образовни рад са ученицима који је одређен према васпитном програму установе.

Према Закону о ученичком и студентском стандарду, дом обезбеђује смештај, исхрану и васпитни рад. Васпитним радом се обезбеђује:

(1) развијање интелектуалних и радних способности ученика;

(2) очување и унапређење здравља;

(3) помоћ у учењу и испуњавању школских обавеза;

(4) праћење постигнућа ученика;

(5) подстицање социо-емоционалног развоја личности ученика;

(6) развијање моралних и естетских вредности и организовање слободног времена ученика.

Васпитни рад у дому ученика реализује се на основу програма васпитног рада који доноси управни одбор установе на предлог педагошког већа, а у складу са основама васпитног програма. Програмом васпитног рада се утврђују: циљеви, задаци, исходи, врсте, трајање и облици рада и друга питања од значаја за васпитни рад.

Дом ученика представља средину која има одлике школског образовно-васпитног рада и истовремено има карактеристике породичног васпитања. Коначни циљ васпитања је увек исти – развити природне потенцијале појединца и оспособити га за активан и користан живот у друштву

Циљ васпитног рада у дому је:

(1) обезбеђивање оптималних услова за доступније, ефикасније и квалитетније образовање и васпитање ученика;

(2) оспособљавање ученика за успешно функционисање у условима одвојености од породице и сналажење у различитим проблемским ситуацијама;

(3) подршка развоју личности ученика у складу са узрасним и личним потребама, индивидуалним карактеристикама и интересовањима;

(4) јачање компетенција ученика које доприносе социјалној интеграцији.

Васпитни рад у дому остварује се тако да ученици буду директно укључени у организацију активности у дому. Они имају могућност предлагања, планирања и одабира различитих активности, чиме се подстичу на иницијативност, партиципацију и тимски рад. Предуслови за квалитетан васпитно-образовни рад у дому су перманентна формална и неформална међусобна комуникација коју карактеришу уважавање, искреност и поверење између васпитача и ученика.


 

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %