Примарни задатак Дома је остваривање васпитно образовних циљева који су усмерени ка успешном завршетку школовања и правилном психофизичком развоју младих људи. То обухвата развијање интелектуалних способности и усвајање нових знања, културе понашања и опхођења, естетских вредности, моралних норми, хуманости, позитивних односа према природи и околини.Васпитно-образовни  рад  се остварује у пет васпитних група у којима ученици непосредно изражавају своје ставове, интересе и потребе. Сваки васпитач је посебно надлежан за педагошки рад са својом васпитном групом, који се остварује кроз три програмска подручја:

 • учење и развијање личне компетентности ученика,
 • развијање личности и социјалног сазнања,
 • проблематика слободног времена.

Слободне активности су важан садржај наше установе. Сврха програма слободних активности је да ученици квалитетно и корисно испуне своје слободно време и тако обогате живот у Дому.

Ученици сами бирају слободне активности према својим жељама и склоностима. Због тога у Дому делује низ секција из културно-уметничког и спортско рекреативног подручја, и то: драмска, рецитаторска, новинарска, плесна, певачка и секција за креативни рад, затим фудбал, шах, стони тенис и одбојка.Богата  разноликост слободног времена употпуњена је материјалним садржајима које установа нуди, као што су интернет клуб, теретана и спортски терен.

Читав систем радних активности формира код ученика правилне радне навике и осећај за тимски рад.

Слободне ученичке активности пружају посебне могућности за васпитање ученика јер задовољавају многе потребе младих, како у погледу личних циљева, тако и у погледу њиховог друштвеног формирања. У њима се развијају ученичке склоности и способности, самосталност, самоиницијативност, стваралаштво и колективизам.

У школској 2018/2019. год. у Дому је радило неколико секција:

 • Драмска секција
 • поетска секција,
 • музичка секција,
 • фолклор,
 • секција за креативни рад,
 • плесна секција,
 • СОК,
 • спортска секција.

Све секције теже општем циљу, тј. васпитању слободног, многострано развијеног и задовољног човека, способног радника и културне личности, која ће ангажовано, одговорно и спремно професионалним деловањем учествовати и у културном животу.