sort proizvodi

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ (НА НИВОУ УСТАНОВЕ)

У домовима ученика у потпуности су интегрисане животне, радне и васпитне активности због чега је васпитни рад  посебно осмишљен, свесно планиран, програмиран и систематски организован. Педагошки значај живота и рада у дому лежи у чињеници да се ради о ученицима који су у адолесцентском периоду, када је интензиван и буран процес развоја. У том периоду младима је неопходна разноврсна  стручна помоћ околине и одраслих.

 

Циљеви и задаци васпитног рада

 

Циљеви васпитног рада у дому су:

 • обезбеђивање оптималних услова за доступније, ефикасније и квалитетније образовање и васпитање ученика;
 • оспособљавање ученика за успешно функционисање у условима одвојености од породице и сналажење у различитим проблемским ситуацијама;
 • подршка развоју личности ученика у складу са узрасним и личним потребама, индивидуалним карактеристикама и интересовањима;
 • јачање компетенција ученика које доприносе социјалној интеграцији.

Програм васпитног рада у складу је са општим принципима образовања и васпитања и обезбеђује остваривање општих стандарда постигнућа.

 

Програм је организован у четири области:

 • Адаптација на живот у дому
 • Учење и школска успешност
 • Животне вештине
 • Живот у заједници.

 

Свака област има:

 • циљеве;
 • препоручене теме(користе их васпитачи за планирање и реализацију активности, теме могу да мењају, допуњују и проширују према конкретним потребама, имајући у виду исходе које треба остварити);
 • очекиване исходе(достижу их ученици, а васпитачи их користе за планирање и вредновање сопственог рада).

 

Програм васпитног рада је тако конципиран да подразумева поштовање узрасних карактеристика ученика и индивидуалних разлика међу њима. Нарочито је важна способност васпитача да прати ученике, њихове потребе, интересовања, могућности и актуелна дешавања. У складу са тим, васпитач бира одговарајуће садржаје, начине рада и временску динамику.

Све четири области васпитног рада су подједнако важне, а васпитачи их, у непосредном раду са ученицима, интегришу јер између њих постоји природна веза.

Многи исходи су процесни и представљају резултат кумулативног дејства  васпитног рада, током дужег временског периода.

            За пуну реализацију програма потребно је да васпитач сарађује са другим васпитачима, стручним сарадником, управом дома, родитељима, разредним старешинама и професорима школа. Васпитач је важан модел за углед ученицима. Он личним примером, својим изгледом (уредност), особинама личности(тачност, одговорност, искреност, доследност...) и понашањем (однос према раду, начин на који комуницира и решава конфликтне ситуације, прати културна дешавања...) такође доприноси постизању наведених исхода.

Кад год је могуће, треба подстицати иницијативност, партиципацију и тимски рад ученика. Треба их укључити у организацију активности у дому, питати их за мишљење, омогућити да бирају између различитих могућности уз образложење својих избора. За остварење неких исхода васпитач може да се ослони на узајамну помоћ ученика, посебно старијих ученика млађима. Бројне институције у окружењу, аматерска позоришта, спортски клубови, разна такмичења, Домски  парламент су, такође, место за васпитни рад са ученицима. Посебну пажњу треба посветити подршци ученицима да на конструктиван начин проводе слободно време у складу са сопственим интересовањима и могућностима. Васпитач организује различите активности на предлог и у складу са интересовањима ученика и могућностима установе и упознаје ученике са активностима  у окружењу у које могу да се укључе.

За реализацију програма важна је атмосфера у којој се одвија живот у дому и начин на који васпитачи комуницирају са ученицима. Предуслов успехаје стална, двосмерна размена информација, како формална тако и неформална. Однос између васпитача и ученика треба да карактерише узајамно уважавање, поверење и искреност.

 

Адаптација на живот у дому

 

Адаптација ученика је апсолутни приоритет у васпитном раду и васпитача и педагога. Почиње од првог контакта ученика са домом у фази уписа, преко доласка у дом и одвајања од  родитеља, до верификације адаптираности сваког новог ученика која је обично крајем новембра месеца. Долазак у дом је за прваке нова шанса, нови ризик или обоје. Од процене степена адаптираности коју сваки нови ученик добије(потпуно адаптиран, делимично адаптиран, неадаптиран) зависи планирање даљег рада и потребне подршке ученику од стране групног васпитача и педагога.

Основни циљје олакшавање процеса адаптације на Дом и подстицање социјалне интеграције.

Циљ који остварује васпитач – пружање помоћи младом човеку да превазиђе све што га омета да се интелектуално оствари, да се нађе као подршка и помогне му да изграђује иразвија  осећај самосталног идентитета.

Олакшавање процеса адаптације на дом и подстицање социјалне интеграције ученика  се остварујекроз различите програмске садржаје који прате индивидуалне потенцијале и потребе ученика.

 

Учење и школска успешност

 

Учење и школска успешност су одувек били важна област васпитног рада, а посебно у данашње време када је учење целоживотни процес.

Основни циљ васпитног рада са ученицима у области учења је постизање оптималне школске успешности (развијање радних навика, формирање активног односа ученика према учењу...).

Циљ који остварује васпитач – помоћ ученицима да самостално и успешно уче, постижу образовне резултате и изграде одговоран однос према школским обавезама и сопственом професионалном развоју.

Програмски садржаји који се односе на учење и школску успешност подразумевају двоструку улогу васпитача организациону и инструктивну и у многоме је обојена личним компетенцијама васпитача.

 

Животне вештине

 

Ако животне вештине представљају дар за адаптибилно и позитивно понашање које омогућава појединцу да се ефиксано суочава са захтевима свакодневнице, онда је  потпуно јасна важност ове области рада.

Ова програмска област је конституисана из 4 модула:

 • живети здраво(подразумева правилну исхрану, личну хигијену, телесну активност и добро ментално здравље) чиме се остварују следећи циљеви:

-упоређивање различитих прехрамбених стилова,

-освешћивање важности позитивних животних вредности и утицаја на квалитет развоја појединца,

-стварање правилних ставова према додацима у исхрани,

-схватању штетности узимања лекова и других средстава по здравље.

 • превенција насилничког понашања(је посебан фокус пажње и рада свих васпитних субјеката у дому, управо због тенденције повећавања насиља међу децом и омладином) чиме се остварују следећи циљеви:

-пружање помоћи ученицима у стицању знања, вештина и навика потребних за мирно решавање напетости и сукоба као предуслова за изградњу квалитетних односа;

-указивање на правилно реаговање при конфликту;

-развијање осећања повезаности и међусобног поштовања;

-одолевање вршњачком притиску;

-развијање комуникацијских вештина, самоконтроле, емпатије;

-развијање одговорног понашања.

 • превенција зависности(подразумева превенцију свих облика болести зависности: од дувана, алкохола, психоактивних супстанци, коцке) чиме се остварују следећи циљеви:

- указивање на ризична понашања и последице по образовање, професионални развој, каријеру, породицу и друштво;

- развијање способности за одолевање притиску медија и вршњака;

- превенција ризичних ситуација: ексурзије, прославе, путовања;

- промоција одговорног понашања.

 • родна равноправност и одговорно сексуално понашање(подразумева обликовање ставова и усвајање вештина на којима почива успешан, здрав и одговоран живот у заједници) чиме се остварују следећи циљеви:

- развијање позитивног и одговорног односа према властитом телу;

- критички однос према медијској презентацији полности;

- оспособљавање за суочавање са вршњачким притисцима;

- развијање вештина за доношење одговорних одлука;

- развијање става о институцији брака и одговорном родитељству;

- препознавање сексуалног узнемиравања и превенција сексуалног насиља;

- уочавање сексуалних стереотипа;

- развијање толеранције за сексуалну равноправност;

- уочавање ризика ране сексуалне активности и потреба одлагања исте;

- развијање самопоштовања и асертивности;

- развијање појма о сексуалном и репродуктивном здрављу.

 

Живот у заједници

 

Као подједнако важна област рада, заједно са осталима и ова област захтева флексибилност и умешност у васпитном раду јер се ризици окружења усложњавају. У времену у ком живимо, водити  младе правим путем прави је изазов и захтева стално унапређивање личних компетенција.

Основни циљ је оспособљавање ученика за активан и одговоран однос према сопственом и туђем животу кроз стицање различитих животних вештина.

 

close
logo

 • keyboard_arrow_right
 • prod check
  check
 • akcija - 0 %